(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Татварын багц хуулийг дагалдан гарах журмуудад санал өглөө

2019/12/05 0

МҮХАҮТ-аас Улсын Их Хурлаар 2019 оны 3 сард батлагдсан Татварын багц хуулийн төслийг боловсруулахаас эхлэн батлагдах хүртэлх хугацаанд МҮХАҮТ хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, бизнес эрхлэгчдээс санал авч нэгтгэн хүргүүлэх, саналыг хуулийн төсөлд тусгуулах чиглэлээр идэвхтэй ажилласан.

Татварын багц хуулийн шинэчлэлтэй холбогдуулан Татварын ерөнхий газраас гадагшаа чиглэсэн харилцааг зохицуулах 9 бүлгийн 35 журмын төсөлд МҮХАҮТ ба Монголын Бизнесийн Зөвлөл хамтран зарчмын болон тодорхой зүйл заалтуудын саналуудаа Татварын ерөнхий газарт хүргүүллээ.

Үүнд татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм нэвтрүүлэх шинэ зохицуулалтыг тодорхой болгох; өндөр түвшний олон талын мэргэжлийн шийдвэрүүдийг шаарддаг GAAR-ийн хэрэгжүүлэхэд чадварлаг хараат бус бие даасан мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн хяналтын зөвлөлийг байгуулах; татварын ерөнхий хууль дахь харилцан хамаарал, орлого зардал хүлээн зөвшөөрөхтэй холбоотой асуудлыг санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарттай уялдуулж тодорхой хялбар энгийн болгох; өртэй татвар төлөгчийн хөрөнгийн байдлыг тогтоох үед илэрсэн бэлэн мөнгийг хураан авч татварын орлогын дансанд тушаах нь аж ахуйн нэгжийн хувьд өмнөх хуулиас дордуулсан заалт болсон зэрэг олон асуудлуудыг тусгасан.

Татварын ерөнхий газраас саналуудыг хүлээн авч, тодорхой асуудлуудаар ярилцах, санал солилцохоор ажиллаж эхэллээ.