(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

ISO 37001:2016 Хээл хахуулийн эсрэг удирдлагын тогтолцоо


2016
562
1

Хэрэглэгчээр заавал нэвтэрч уншина уу

 • ISO 37001:2016 стандарт нь хээл хахуулийн эсрэг удирдлагын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, хадгалах, хянах, сайжруулахад тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлж, удирдамжаар хангадаг. ISO 37001:2016 нь байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой дараахь зүйлийг тусгасан болно.

  · төрийн, хувийн болон ашгийн бус салбар дахь хээл хахууль;

  · байгууллагаас хээл хахууль авсан;

  · Байгууллагын нэрийн өмнөөс болон ашиг сонирхлын үүднээс тухайн байгууллагын ажилтнуудаас авлига авсан;

  · Байгууллагын нэрийн өмнөөс болон ашиг сонирхлын үүднээс тухайн байгууллагын бизнесийн түншүүд авлига авсан;

  · хээл хахууль өгсөн байгууллага;

  · байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдуулан тухайн байгууллагын боловсон хүчинд хээл хахууль өгсөн;

  · Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдуулан тухайн байгууллагын бизнес эрхлэгчдэд хээл хахууль өгсөн;

  · шууд ба шууд бус хээл хахууль (жишээ нь, гуравдагч этгээдээр дамжуулан санал болгосон эсвэл хүлээн авсан хээл хахууль).

ISO 37001:2016 Хээл хахуулийн эсрэг удирдлагын тогтолцоо
Бусад ном