(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

ISO 31000:2018 Эрсдлийн менежментийн гарын авлага


2018
731
18

Хэрэглэгчээр заавал нэвтэрч уншина уу

 • Өнөөгийн хурдацтай өөрчлөгдөж буй технологийн эрин зуунд байгууллага хэмжээ, үйл ажиллагааны салбараас үл хамааран ямар ч төрлийн эрсдэлд орох боломжтой ба ISO 31000 стандарт нь эрсдлийг ажмилттай удирдах гарын авлага юм.

  Цогц ойлголт: Эрсдэл, тэдгээрийн мөн чанар, түүнийг удирдах арга замуудын талаарх нийтлэг ойлголт

  Стратегийн шийдвэр гаргалт: Байгууллагын засаглал, стратеги, төлөвлөлт, тайлагналын үйл явц, бодлого, үнэт зүйл, соёлд болзошгүй эрсдлийг тооцоолон тусгах тухай зөвлөмжүүд

  Үйл ажиллагааны шилдэг байдал: ISO 31000 стандартыг хэрэгжүүлснээр байгууллагууд болзошгүй аюул, боломжуудыг цаг тухайд нь танин мэдэж, нөөцийг ухаалгаар хуваарилж, оролцогч талуудын итгэлийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг тул үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой.

  Идэвхтэй хандлага: ISO 31000 нь зөвхөн хариу үйлдэл үзүүлэхээс илүүтэйгээр байгууллагуудыг эрсдэлийг урьдчилан харж, түүнээс сэргийлэх боломжийг олгодог нь стратегийн давуу талтай.

  Оролцогч талуудын итгэл үнэмшил:  Болошгүй эрсдлийн талаар хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчид зэрэг сонирхогч талуудад мэдээлэл өгөх, тодорхой бус байдлыг даван туулах, итгэлцлийг бэхжүүлэхэд туслана.

   

ISO 31000:2018 Эрсдлийн менежментийн гарын авлага
Бусад ном