(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

БОНЗ, ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТАЙЛАГНАЛЫН УДИРДАМЖ


Боловсруулж, эмхэтгэсэн: Санхүүгийн зохицуулах хороо
2022
969
13

Хэрэглэгчээр заавал нэвтэрч уншина уу

 • Энэхүү удирдамж нь дараах 4 бүлэгтэй.

  • Бүлэг 1 Удирдамжийн удиртгал хэсэг ба үндэслэл.

  • Бүлэг 2 Олон улсад түгээмэл хэрэглэгдэж буй тайлагналын стандарт, аргачлалууд.

  • Бүлэг 3 Тогтвортой байдлын тайлагналын тогтолцоог бүрдүүлэх алхмууд.

  • Бүлэг 4 БОНЗ-ын тайлагналын үзүүлэлтүүд болон тэдгээрийг хэрхэн тайлагнах нарийвчилсан заавар.

  • Хавсралт хэсэгт Тогтвортой байдлын тайлан боловсруулахдаа компаниуд цаашид судалж ашиглавал зохих эх сурвалжууд.

БОНЗ, ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТАЙЛАГНАЛЫН УДИРДАМЖ
Бусад ном