(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ


Боловсруулж, эмхэтгэсэн: Дэлхийн банк
2021
2650
44

Хэрэглэгчээр заавал нэвтэрч уншина уу

 • Монгол Улсын эдийн засгийн тойм хоёр хэсгээс
  бүрддэг билээ. Нэгдүгээр хэсэгт эдийн засгийн
  сүүлийн үеийн нөхцөл байдал, дунд хугацааны эдийн
  засгийн төлөвийг танилцуулдаг бол хоёрдугаар
  хэсэгт тодорхой сэдэв дээр төвлөрдөг уламжлалтай.
  Тусгайлсан сэдвийн хүрээнд энэ удаа бид утсаар
  авсан санал асуулгад үндэслэн КОВИД-19 цар
  тахлын айл өрхүүдэд үзүүлж буй нийгэм, эдийн
  засгийн нөлөөг авч үзэв. Энэхүү тойм нь бодлого
  боловсруулагчид, бизнес эрхлэгчид, санхүүгийн
  зах зээлд оролцогчид, мөн Монгол Улсад ажиллаж
  буй шинжээч, мэргэжилтнүүд зэрэг өргөн хүрээтэй
  уншигчдад зориулагдав.

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ
Бусад ном