• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Үйлчилгээ

  Сургалт

  БҮРТГҮҮЛЭХ

  Засгийн газар 2011 оны 3 сард “Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан билээ. Мөн Компанийн тухай хуулийн 75.8-д ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга нар нь компанийн засаглалын сургалтад сууж гэрчилгээ авсан байна гэж хуульчилсан. Компанийн засаглалыг хөгжүүлж, шинээр баталсан хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрчилгээ олгох сургалтыг албан ёсоор СЗХ, КЗҮЗ-ийн шалгуур, сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явуулж байна. Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар гэрчилгээ олгодог бөгөөд суралцагсдын мэдээлэл СЗХ, КЗҮЗ-ийн мэдээллийн баазад орж улмаар олон нийтэд мэдээлэгдэх болно.

  Оролцогчид:

  Тус сургалтад Компанийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, захирлууд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга зэрэг Компанийн дээд түвшний удирдлага, мэргэжлийн хүмүүс хамрагдана.

  Сургалтын агуулга:

  Сургалтаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй удирдах, захирлуудын цалин урамшууллын бодлого болон гүйцэтгэх удирдлагыг хянах оновчтой тогтолцоо, хууль эрх зүйн хүрээнд мэдээллийн нээлттэй байдлыг ханган ажиллах, сонирхлын зөрчилтэй гэрээ хэлцлүүд ба хамааралтай талуудын асуудлууд, эрсдэлийн удирдлага болон манлайлал зэрэг компанийн засаглалын ойлголтуудыг нарийвчлан авч үзнэ.

  Сургалтад хамрагдсанаар:

  • Компанийн засаглалын ач холбогдол дэлхийн шилдэг туршлагууд
  • Монголын хууль эрх зүйн зохицуулалт, OEVD-ийн зарчмуудад нийцсэн компанийн засаглалын тогтолцоог өөрийн компанидаа бий болгох арга зам
  • Хараат бус, гүйцэтгэх бус захирлуудын үүрэг ач холбогдол, захирлуудыг сонгон шалгаруулах үйл явц, ТУЗ-ийн дарга ба гүйцэтгэх бус захирлуудын үүрэг ач холбогдол, захирлуудыг сонгон шалгаруулах үйл явц, ТУЗ-ийн дарга ба гүйцэтгэх удирдлагыг салгах, ТУЗ-ийн хараат бус байдал
  • Хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн гишүүд ба гүйцэтгэх удирдлага, бусад оролцогч талуудын компанийн засаглал дахь үүрэг хариуцлага
  • ТУЗ-ийн эрх мэдлийн хүрээ, гүйцэтгэх удирдлагыг чиглүүлэх, стратегийг батлах үүргүүд
  • Дотоод гадаад хяналт, мэдээллийн нээлттэй байдлыг ханган ажилласнаар ТУЗ хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах
  • ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүрэг ба хурлыг үр дүнтэй хэрхэн зохион байгуулах аргуудад суралцана.

  Сургалтын сэдвүүд:

  • Компанийн засаглалын тухай ойлголт
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөл
  • Компанийн засаглалын хууль эрх зүйн орчин
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд, гүйцэтгэх болон гүйцэтгэх бус гишүүд
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороод
  • Гүйцэтгэх удирдлага
  • Хувьцаа эзэмшигчид
  • Тайлагнал болон ил тод байдал
  • Санхүүгийн бус ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан санхүүгийн сургалт
  • Их хэмжээний хэлцэл, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
  • ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
  • Эрсдэлийн удирдлага
  • Хөндлөнгийн аудит болон дотоод аудит

  Холбоо барих:
  Утас: 324258, 99293920
  Цахим шуудан: training@mongolchamber.mn
  Фейсбүүк хуудас: Гадаад худалдааны академи

  Арга хэмжээ