• MN
  • EN
  • CN
  • RU
  • Үйлчилгээ

    Судалгаа

    Бизнесийн орчны ерөнхий төлөв байдал, аж ахуйн нэгжүүдийн ашиг орлого, макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд, бизнесийн орчинд таатай, таагүй нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлс, тулгамдаж буй асуудлууд зэрэг үзүүлэлтүүдээр бизнес эрхлэгчид, иргэдийн байр суурь, цаашид яаж өөрчлөгдөх талаар хүлээлтийг тоймлон Бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн орчинд итгэх итгэлийг үнэлэн гаргахыг зорьдог судалгаа юм. Энэхүү судалгааг Танхимаас 2000 оноос хойш жил тасралтгүй явуулж байгаа билээ.

    Арга хэмжээ