• MN
  • EN
  • CN
  • RU
  • Үйлчилгээ

    Судалгаа

    Энэ судалгаа нь Монголын бизнесийн орчны өнөөгийн байдал, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн үнэлгээ болон орчныг сайжруулахад шаардлагатай арга хэмжээнүүд, уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын үүрэг оролцоог тодорхойлох зорилготой. МҮХАҮТ, МУИС-ийн Бизнесийн сургууль хамтран 2016 оноос үндэсний хэмжээнд анх удаа “Монголын бизнесийн орчны судалгааг” явуулж эхлээд байна. 

    Арга хэмжээ