Бүх компани дүрмээ шинэчлэн бүртгүүлэх ёстой

Хуудасны холбоос:


УИХ бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Компанийн тухай хуулийг шинэчилсэн найруулгаар 2011 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлав. Энэхүү шинэ хуулиар Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж бүх компаний өөрсдийн дүрмээ хуульд нийцүүлэн өөрчилж, өөрчлөлтөө УБЕГ-ын харъяа Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт 2012 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор бүртгүүлсэн байх шаардлагыг тавьжээ. Хэрвээ хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй бол хууль зүйн сөрөг үр дагавар үүснэ. Үүнд бүртгэлийн эцсийн өдрөөс хойш хийгдсэн аливаа үйл ажиллагаа, гэрээ, хэлцэл хүчингүйд тооцогдох, ТУЗ-ийн бүрэн эрх дуусгавар болох, ХК-ийн хувьд Санхүүгийн зохицуулах хороо нийтэд зарлах гэх мэт.

Иймд Та бүхний өмнө компанийхаа дүрмэнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эсхүл дүрмээ шинэчлэн найруулах гэсэн хоёр асуудал зүй ёсоор үүснэ. Дүрмэндээ нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь хялбар мэт боловч шинэчилэн найруулсан хууль 100 зүйлтэй, хуучин хуулийн бараг бүх зүйлд их, бага хэмжээгээр ямар нэг өөрчлөлт орсон учраас нарийн ажиллагаа, төвөг ихтэй, хуучин, шинэ зохицуулалтыг ялгахшаардлага тулгарна.. Хамгийн хялбар нь шинээр дүрмээ хийх нь илүү дөт, дараа нь хэрэглэхэд ч амар болно.

Хуучин дүрмээ шинэчлэн найруулахад юуг анхаарах вэ.

  1. Хуучин хуулийн үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагч гэсэн нэр томъёо “хувьцаа эзэмшигч” гэсэн нэршилээр өөрчлөгдсөн ба хувьцаа эзэмшигч өөрийн хувьцаагаа худалдах бол өөрийн компанидаа бичгээр тоо ширхэг, үнийн санлын талаар мэдэгдэх, компани бусад хувьцаа эзэмшигч нарт мөн заавал бичгээр мэдэгдэж давуу эрхээр тэргүүн ээлжинд худалдан авах бололцоогоор хангах үүрэгтэй. Хэрвээ бусад хувьцаа эзэмшигчид худалдан авахгүй бол энэ эрх компанид 5 хононгийн хугацаатай шилжинэ.

  2. Шинэчлэгдсэн хуулиар бол Толгой компанийн удирдлагын буруу шийдлийн улмаас охин компани төлбөрийн чадваргүй болсон, эсхүл хохирол учирсан бол толгой компаний хариуцахад хүрнэ.

  3. “Зэргэлдээ компани”, “компанийн нэгдэл” гэсэн шинэ ойголт гарч ирсэн.

Ингээд дүрмийг шинэчлэн найруулах аргачлалын талаар товч өгүүлье. Дүрмийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд:

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

ХОЁР: КОМПАНИ, ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ
Үүнд: Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
Хараат болон охин компани, компанийн нэгдэл
Зэргэлдээ компани

Компанийн хаягийн өөрчлөлтийг заавал бүртгэх байгууллагад бүртгүүлэх тухай Жич: өөрчлөлтөө бүртгүүлээгүй бол хуучин хаягаар илгээсэн шүүх, арбитрын байгууллагын дуудлага, мэдэгдэл, зарыг хүлээн авсанд тооцдог журамтай.тул заавл бүртгүүлэхийг анхаарах

Гурав. Компанийн дүрэм

ДӨРӨВ. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ, ӨР ТӨЛБӨРИЙГ БАРАГДУУЛАХ

Компанийн өрийг хувьцаагаар солих

Энэ хуулийн олон зүйлд заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар гэдгийг 66,66 хувийн, олонхийн саналаар гэдгийг 50,1 хувийн гэж ойлгож хэрэглэнэ.

Компанийг татан буулгах

ТАВ. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА, БУСАД ҮНЭТ ЦААС ЭНЭ ХЭСЭГ БОЛ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД КОМПАНИЙГ ТҮЛХҮҮ ОРУУЛАХ ИРЭЭДҮЙТЭЙ, ЧУХАЛ ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР ХЭСЭГ МӨН.

Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх: ҮҮНД:

Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл бууруулах;
хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх;
өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүй болгох замаар бууруулах.
Компанийн хувьцаа
Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаа
Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх
Хувьцаанд хамаарах үнэт цаас.
Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх
Хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас
Опцион
Компанийн өрийн бичиг
Үнэт цаас гаргах тухай шийдвэр
Хувьцаа болон бусад үнэт цаасны үнийг тогтоох
Үнэт цаасны төлбөр
Үнэт цаас эргүүлэн худалдаж авах
Үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэл

ЗУРГАА: НОГДОЛ АШИГ, КОМПАНИЙН ӨМЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

Ногдол ашиг хуваарилах
Ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл
Компанийн эд хөрөнгийн захиран зарцуулалтад тавих хязгаарлалт
Компанийн хувьцааг нэгтгэх болон хуваах

Найм. Компанийн удирдлага

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрх
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хүргэх
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудалд санал оруулах
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох журам
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц /кворум/, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болох
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүний шийдвэрийн талаар гомдол гаргах
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороо
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь шаардлагатай гэж үзвэл тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороог байгуулж болно.
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороо нь тодорхой чиг үүрэгтэй байх бөгөөд тухайн асуудлаар дүгнэлт гаргаж, төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах, компаний тухай хуульд заасан зарим асуудлаар шийдвэр гаргах бүрэн эрхтэй
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Гүйцэтгэх удирдлага

ЕС. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, ТҮҮНИЙ ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан
Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх хариуцлага
Хувьцаа эзэмшигчийн нэхэмжлэл гаргах эрх

АРАВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд тавих аудиторын хяналт
Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлан
Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан
Компанийн баримт бичгийг хадгалах
Компанийн талаар мэдээлэл авах

АРВАН НЭГ. БУСАД

Дүрмийг тайлбарлах
Нэр томъёоны тайлбар
Маргаан шийдвэрлэх
Маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй бол аль нэг тал нь нэхэмжлэл гарган МҮХАҮТанхимын дэргэдх арбитраар шийдвэрлүүлнэ.
Шинэчилсэн дүрэм хүчин төгөлдөр болох” гэсэн дараалалаар бичих болох юм.

Мөн дүрмэндээ ХК заавал ТУЗ-тэй байхаар, харин ХХК нь ТУЗ-тэй, ТУЗ-гүй байж болох сонгомол хувилбартай юм. Түүнчлэн ХК нь ТУЗ-ийн 9 буюу түүнээс дээш гишүүдтэй байх, үүний гуравны нэг нь заавал хараат бус гишүүд байх, хараат гишүүнээ сонгож чадаагүй бол ТУЗ-өө байгуулж чадаагүй, чадваргүйд тооцох ажээ. ХХК-ийн хувьд мөн хүсвэл хараат бус гишүүдтэй байж болно. ТУЗ-ийн гишүүд болон нарийн бичгийн дарга нь компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байхыг хууль шаардаж байгаа.

Компанийн засаглал гэсэн шинэлэг ойлголт гарч байгаа ба үүнд нэр дэвшүүлэх хороо, аудитын, цалин урамшууллын гэх мэт хороотой байна. Нэр дэвшүүлэх хороо нь хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлэх, хараат бус гишүүн нь тухайн компанийн захирлын үйл ажиллагаа, шийдвэр, бодлого нь хууль, журамд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, зөрчил илэрвэл засах шаардлага тавих, шаардлагыг хүлээж авахгүй, тоохгүй байвал ТУЗ-д танилцуулах, бүр болохгүй бол Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах, хуралд тайлбар хийх, Төрийн өмчийн оролцоотой компанийн хараат бус гишүүн төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах санал оруулах, ийм ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих өргөн эрх хэмжээ олгожээ. Эдгээр хороодын гишүүнд мөн хараат бус гишүүд заавал орсон байхаар хуульчилжээ. Түүнчлэн ТУЗ нь нарийн бичгийн даргатай байхаар зохицуулсан ажээ.
Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болох удирдах ажилтан нарын эрх, үүргийн талаар дэлгэрэнгүй, тодорхой болгосон олон заалт оржээ. Жишээлбэл, ТУЗ-ийн буруу шийдвэрийн улмаас компанид хохирол учирсан бол төлүүлэхээр, харин хуралд оролцоогүй буюу зарчмын өөр саналтай байсан гишүүн шийдвэрт гарын үсэг зурахгүй байх, зурахгүй байгаа шалтгааны талаар бичгээр тайлбар хийх хариуцлагаас чөлөөлөгдөхөөр тусгажээ. Иймд ТУЗ-ийн шийдвэр дийлэнхи олонхийн саналаар гардаг, цөөнхи олонхийн шийдвэрийг заавал дагадаг, биелүүлдэг зарчимтай ч хурлын тэмдэглэлийг үнэн зөв хөтлөх зүй ёсны шаардлага тулгарч байгаа юм.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүссэн, хүсээгүй оны эхний 4 сарын дотор заавал хуралдуулна. Хэрвээ хуралдуулаагүй бол ТУЗ-ийн, ийм зөвлөлгүй бол Гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх дуусгавар болж, энэ өдрөөс хойш хийгдсэн гадаад, дотоодын бүх гэрээ, хэлцэл “будаа” болох юм. Иймд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг энэ оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө заавал хуралдуулах, хурлаараа шинэ дүрмээ батлах, ТУЗ-өө сонгох зэргээр ихээхэн ажил хүлээгдэж байгааг зөвлөхөд илүүдэхгүй биз ээ.

Компанийн шинэчилсэн дүрмийн талаар туслалцаа авахаар бол 99111341 тоот утсаар холбоо барьж болох юм

Монголын Үндэсний Арбитрын хүндэт арбитрч, хуульч Б.Цогням

AddThis Social Bookmark Button

Холбоотой мэдээлэл